جشنواره زمستانه ! ارسال رایگان کلیه سفارشات بالای 100 هزار تومان به همراه 6 ماه گارانتی کلیه محصولات

مشکی
های کپی
صاف
ویژگی‌های محصول
 • فروش:1
Hp

نقد و بررسی اجمالی باتری لپ تاپ اچ پی HP JC04

باتری لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 17 JC04

Compatible Models

 • 14-bs000 series
 • 14-bs012
 • 14-bs013
 • 14-bs014
 • 14-bs015
 • 14-bs016
 • 14-bs017
 • 14-bs018
 • 14-bs019
 • 14-bs020
 • 14-bs021
 • 14-bs022
 • 14-bs023
 • 14-bs024
 • 14-bs025
 • 14-bs026
 • 14-bs027
 • 14-bs028
 • 14-bs029
 • 14-bs030
 • 14-bs031
 • 14-bs032
 • 14-bs033
 • 14-bs034
 • 14-bs035
 • 14-bs036
 • 14-bs037
 • 14-bs038
 • 14-bs039
 • 14-bs040
 • 14-bs041
 • 14-bs042
 • 14-bs043
 • 14-bs044
 • 14-bs045
 • 14-bs046
 • 14-bs047
 • 14-bs048
 • 14-bs049
 • 14-bs050
 • 14-bs051
 • 14-bs052
 • 14-bs048
 • 14-bs049
 • 14-bs050
 • 14-bs051
 • 14-bs052
 • 14-bs053
 • 14-bs054
 • 14-bs055
 • 14-bs056
 • 14-bs057
 • 14-bs058
 • 14-bs059
 • 14-bs060
 • 14-bs061
 • 14-bs062
 • 14-bs063
 • 14-bs064
 • 14-bs065
 • 14-bs066
 • 14-bs067
 • 14-bs068
 • 14-bs069
 • 14-bs070
 • 14-bs071
 • 14-bs072
 • 14-bs073
 • 14-bs074
 • 14-bs075
 • 14-bs076
 • 14-bs077
 • 14-bs078
 • 14-bs079
 • 14-bs080
 • 14-bs081
 • 14-bs082
 • 14-bs083
 • 14-bs084
 • 14-bs085
 • 14-bs086
 • 14-bs087
 • 14-bs088
 • 14-bs089
 • 14-bs090
 • 14-bs091
 • 14-bs092
 • 14-bs093
 • 14-bs094
 • 14-bs095
 • 14-bs096
 • 14-bs097
 • 14-bs098
 • 14-bs099
 • 14-bs100 series
 • 14-bs101
 • 14-bs102
 • 14-bs103
 • 14-bs104
 • 14-bs105
 • 14-bs106
 • 14-bs107
 • 14-bs108
 • 14-bs109
 • 14-bs110
 • 14-bs111
 • 14-bs112
 • 14-bs113
 • 14-bs114
 • 14-bs115
 • 14-bs116
 • 14-bs117
 • 14-bs118
 • 14-bs119
 • 14-bs120
 • 14-bs121
 • 14-bs122
 • 14-bs123
 • 14-bs124
 • 14-bs125
 • 14-bs126
 • 14-bs127
 • 14-bs128
 • 14-bs129
 • 14-bs130
 • 14-bs132
 • 14-bs153
 • 14-bs196
 • 14-bs199
 • 14-bs200 series
 • 14-bs200tu
 • 14-bs201tu
 • 14-bs202tu
 • 14-bs203tu
 • 14-bs204tu
 • 14-bs205tu
 • 14-bs206tu
 • 14-bs207tu
 • 14-bs208tu
 • 14-bs209tu
 • 14-bs210tu
 • 14-bs211tu
 • 14-bs212tu
 • 14-bs213tu
 • 14-bs214tu
 • 14-bs500 series
 • 14-bs501
 • 14-bs502
 • 14-bs503
 • 14-bs504
 • 14-bs505
 • 14-bs506
 • 14-bs507
 • 14-bs508
 • 14-bs509
 • 14-bs510
 • 14-bs511
 • 14-bs512
 • 14-bs513
 • 14-bs514
 • 14-bs515
 • 14-bs516
 • 14-bs517
 • 14-bs518
 • 14-bs519
 • 14-bs520
 • 14-bs521
 • 14-bs522
 • 14-bs523
 • 14-bs524
 • 14-bs525
 • 14-bs526
 • 14-bs527
 • 14-bs528
 • 14-bs529
 • 14-bs530
 • 14-bs531
 • 14-bs532
 • 14-bs533
 • 14-bs534
 • 14-bs535
 • 14-bs536
 • 14-bs537
 • 14-bs538
 • 14-bs539
 • 14-bs540
 • 14-bs541
 • 14-bs542
 • 14-bs543
 • 14-bs544
 • 14-bs545
 • 14-bs546
 • 14-bs547
 • 14-bs548
 • 14-bs549
 • 14-bs550
 • 14-bs551
 • 14-bs552
 • 14-bs553
 • 14-bs554
 • 14-bs555
 • 14-bs556
 • 14-bs557
 • 14-bs558
 • 14-bs559
 • 14-bs560
 • 14-bs561
 • 14-bs562
 • 14-bs563
 • 14-bs564
 • 14-bs565
 • 14-bs566
 • 14-bs567
 • 14-bs568
 • 14-bs569
 • 14-bs570
 • 14-bs571
 • 14-bs572
 • 14-bs573
 • 14-bs574
 • 14-bs575
 • 14-bs576
 • 14-bs577
 • 14-bs578
 • 14-bs579
 • 14-bs580
 • 14-bs581
 • 14-bs582
 • 14-bs583
 • 14-bs584
 • 14-bs585
 • 14-bs586
 • 14-bs587
 • 14-bs588
 • 14-bs589
 • 14-bs590
 • 14-bs591
 • 14-bs592
 • 14-bs593
 • 14-bs594
 • 14-bs595
 • 14-bs596
 • 14-bs597
 • 14-bs598
 • 14-bs599
 • 14-bs700 series
 • 14-bs701
 • 14-bs702
 • 14-bs703
 • 14-bs704
 • 14-bs705
 • 14-bs706
 • 14-bs707
 • 14-bs708
 • 14-bs709
 • 14-bs710
 • 14-bs711
 • 14-bs712
 • 14-bs713
 • 14-bs714
 • 14-bs715
 • 14-bs716
 • 14-bs717
 • 14-bs718
 • 14-bs719
 • 14-bs720
 • 14-bs721
 • 14-bs722
 • 14-bs723
 • 14-bs724
 • 14-bs725
 • 14-bs726
 • 14-bs727
 • 14-bs728
 • 14-bs729
 • 14-bs730
 • 14-bs731
 • 14-bs732
 • 14-bs733
 • 14-bs734
 • 14-bs735
 • 14-bs736
 • 14-bs737
 • 14-bs738
 • 14-bs739
 • 14-bs740
 • 14-bs741
 • 14-bs742
 • 14-bs743
 • 14-bs744
 • 14-bs745
 • 14-bs746
 • 14-bs747
 • 14-bs748
 • 14-bs749
 • 14-bs750
 • 14-bw000 series
 • 14-bw001
 • 14-bw002
 • 14-bw003
 • 14-bw004
 • 14-bw005
 • 14-bw006
 • 14-bw007
 • 14-bw008
 • 14-bw009
 • 14-bw010
 • 14-bw011
 • 14-bw012
 • 14-bw013
 • 14-bw014
 • 14-bw015
 • 14-bw016
 • 14-bw017
 • 14-bw018
 • 14-bw019
 • 14-bw020
 • 14-bw021
 • 14-bw022
 • 14-bw023
 • 14-bw024
 • 14-bw025
 • 14-bw026
 • 14-bw027
 • 14-bw028
 • 14-bw029
 • 14-bw030
 • 14-bw031
 • 14-bw032
 • 14-bw033
 • 14-bw034
 • 14-bw035
 • 14-bw036
 • 14-bw037
 • 14-bw038
 • 14-bw039
 • 14-bw040
 • 14-bw041
 • 14-bw042
 • 14-bw043
 • 14-bw044
 • 14-bw045
 • 14-bw046
 • 14-bw047
 • 14-bw048
 • 14-bw049
 • 14-bw050
 • 14-bw051
 • 14-bw052
 • 14-bw053
 • 14-bw054
 • 14-bw055
 • 14-bw056
 • 14-bw057
 • 14-bw058
 • 14-bw059
 • 14-bw060
 • 14-bw061
 • 14-bw062
 • 14-bw063
 • 14-bw064
 • 14-bw065
 • 14-bw066
 • 14-bw067
 • 14-bw068
 • 14-bw069
 • 14-bw070
 • 14-bw071
 • 14-bw072
 • 14-bw073
 • 14-bw074
 • 14-bw075
 • 14-bw076
 • 14-bw077
 • 14-bw078
 • 14-bw079
 • 14-bw080
 • 14-bw081
 • 14-bw082
 • 14-bw083
 • 14-bw084
 • 14-bw085
 • 14-bw086
 • 14-bw087
 • 14-bw088
 • 14-bw089
 • 14-bw090
 • 14-bw091
 • 14-bw092
 • 14-bw093
 • 14-bw094
 • 14-bw095
 • 14-bw096
 • 14-bw097
 • 14-bw098
 • 14-bw099
 • 14-bw500 series
 • 14-bw501au
 • 14-bw502au
 • 14-bw503au
 • 14-bw504au
 • 14-bw505au
 • 14-bw506au
 • 14-bw507au
 • 14-bw508au
 • 14-bw509au
 • 14-bw510au
 • 14-bw511au
 • 14-bw512au
 • 14-bw513au
 • 14-bw514au
 • 14-bw515au
 • 14-bw516au
 • 14-bw517au
 • 14-bw518au
 • 14-bw519au
 • 14-bw520au
 • 14-bw521au
 • 15-bs000 series
 • 15-bs001
 • 15-bs002
 • 15-bs003
 • 15-bs004
 • 15-bs005
 • 15-bs006
 • 15-bs007
 • 15-bs008
 • 15-bs009
 • 15-bs010
 • 15-bs011
 • 15-bs012
 • 15-bs013
 • 15-bs014
 • 15-bs015
 • 15-bs016
 • 15-bs017
 • 15-bs018
 • 15-bs019
 • 15-bs020
 • 15-bs021
 • 15-bs022
 • 15-bs023
 • 15-bs024
 • 15-bs025
 • 15-bs026
 • 15-bs027
 • 15-bs028
 • 15-bs029
 • 15-bs030
 • 15-bs031
 • 15-bs032
 • 15-bs033
 • 15-bs034
 • 15-bs035
 • 15-bs036
 • 15-bs037
 • 15-bs038
 • 15-bs039
 • 15-bs040
 • 15-bs041
 • 15-bs042
 • 15-bs043
 • 15-bs044
 • 15-bs045
 • 15-bs046
 • 15-bs047
 • 15-bs048
 • 15-bs049
 • 15-bs050
 • 15-bs051
 • 15-bs052
 • 15-bs053
 • 15-bs054
 • 15-bs055
 • 15-bs056
 • 15-bs057
 • 15-bs058
 • 15-bs059
 • 15-bs060
 • 15-bs061
 • 15-bs062
 • 15-bs063
 • 15-bs064
 • 15-bs065
 • 15-bs066
 • 15-bs067
 • 15-bs068
 • 15-bs069
 • 15-bs070
 • 15-bs071
 • 15-bs072
 • 15-bs073
 • 15-bs074
 • 15-bs075
 • 15-bs076
 • 15-bs077
 • 15-bs078
 • 15-bs079
 • 15-bs080
 • 15-bs081
 • 15-bs082
 • 15-bs083
 • 15-bs084
 • 15-bs085
 • 15-bs086
 • 15-bs087
 • 15-bs088
 • 15-bs089
 • 15-bs090
 • 15-bs091
 • 15-bs092
 • 15-bs093
 • 15-bs094
 • 15-bs095
 • 15-bs096
 • 15-bs097
 • 15-bs098
 • 15-bs099
 • 15-bs100 series
 • 15-bs101
 • 15-bs102
 • 15-bs103
 • 15-bs104
 • 15-bs105
 • 15-bs106
 • 15-bs107
 • 15-bs108
 • 15-bs109
 • 15-bs110
 • 15-bs111
 • 15-bs112
 • 15-bs113
 • 15-bs114
 • 15-bs115
 • 15-bs116
 • 15-bs117
 • 15-bs118
 • 15-bs119
 • 15-bs120
 • 15-bs121
 • 15-bs122
 • 15-bs123
 • 15-bs124
 • 15-bs125
 • 15-bs126
 • 15-bs127
 • 15-bs128
 • 15-bs129
 • 15-bs130
 • 15-bs131
 • 15-bs132
 • 15-bs133
 • 15-bs134
 • 15-bs135
 • 15-bs136
 • 15-bs137
 • 15-bs138
 • 15-bs139
 • 15-bs140
 • 15-bs141
 • 15-bs142
 • 15-bs143
 • 15-bs144
 • 15-bs145
 • 15-bs146
 • 15-bs147
 • 15-bs148
 • 15-bs149
 • 15-bs150
 • 15-bs151
 • 15-bs152
 • 15-bs153
 • 15-bs154
 • 15-bs155
 • 15-bs156
 • 15-bs157
 • 15-bs158
 • 15-bs159
 • 15-bs160
 • 15-bs161
 • 15-bs162
 • 15-bs163
 • 15-bs164
 • 15-bs165
 • 15-bs166
 • 15-bs167
 • 15-bs168
 • 15-bs169
 • 15-bs170
 • 15-bs171
 • 15-bs172
 • 15-bs173
 • 15-bs174
 • 15-bs175
 • 15-bs176
 • 15-bs177
 • 15-bs178
 • 15-bs179
 • 15-bs180
 • 15-bs181
 • 15-bs182
 • 15-bs183
 • 15-bs184
 • 15-bs185
 • 15-bs186
 • 15-bs187
 • 15-bs188
 • 15-bs189
 • 15-bs190
 • 15-bs191
 • 15-bs192
 • 15-bs193
 • 15-bs194
 • 15-bs195
 • 15-bs196
 • 15-bs197
 • 15-bs198
 • 15-bs199
 • 15-bs200 series
 • 15-bs212wm
 • 15-bs234wm
 • 15-bs244wm
 • 15-bs282nr
 • 15-bs289wm
 • 15-bs500 series
 • 15-bs501
 • 15-bs502
 • 15-bs503
 • 15-bs504
 • 15-bs505
 • 15-bs506
 • 15-bs507
 • 15-bs508
 • 15-bs509
 • 15-bs510
 • 15-bs511
 • 15-bs512
 • 15-bs513
 • 15-bs514
 • 15-bs515
 • 15-bs516
 • 15-bs517
 • 15-bs518
 • 15-bs519
 • 15-bs520
 • 15-bs521
 • 15-bs522
 • 15-bs523
 • 15-bs524
 • 15-bs525
 • 15-bs526
 • 15-bs527
 • 15-bs528
 • 15-bs529
 • 15-bs530
 • 15-bs531
 • 15-bs532
 • 15-bs533
 • 15-bs534
 • 15-bs535
 • 15-bs536
 • 15-bs537
 • 15-bs538
 • 15-bs539
 • 15-bs540
 • 15-bs541
 • 15-bs542
 • 15-bs543
 • 15-bs544
 • 15-bs545
 • 15-bs546
 • 15-bs547
 • 15-bs548
 • 15-bs549
 • 15-bs550
 • 15-bs551
 • 15-bs552
 • 15-bs553
 • 15-bs554
 • 15-bs555
 • 15-bs556
 • 15-bs557
 • 15-bs558
 • 15-bs559
 • 15-bs560
 • 15-bs561
 • 15-bs562
 • 15-bs563
 • 15-bs564
 • 15-bs565
 • 15-bs566
 • 15-bs567
 • 15-bs568
 • 15-bs569
 • 15-bs570
 • 15-bs571
 • 15-bs572
 • 15-bs573
 • 15-bs574
 • 15-bs575
 • 15-bs576
 • 15-bs577
 • 15-bs578
 • 15-bs579
 • 15-bs580
 • 15-bs581
 • 15-bs582
 • 15-bs583
 • 15-bs584
 • 15-bs585
 • 15-bs586
 • 15-bs587
 • 15-bs588
 • 15-bs589
 • 15-bs590
 • 15-bs591
 • 15-bs592
 • 15-bs593
 • 15-bs594
 • 15-bs595
 • 15-bs596
 • 15-bs597
 • 15-bs598
 • 15-bs599
 • 15-bs600 series
 • 15-bs601
 • 15-bs602
 • 15-bs603
 • 15-bs604
 • 15-bs605
 • 15-bs606
 • 15-bs607
 • 15-bs608
 • 15-bs609
 • 15-bs610
 • 15-bs611
 • 15-bs612
 • 15-bs613
 • 15-bs614
 • 15-bs615
 • 15-bs616
 • 15-bs617
 • 15-bs618
 • 15-bs619
 • 15-bs620
 • 15-bs621
 • 15-bs622
 • 15-bs623
 • 15-bs624
 • 15-bs625
 • 15-bs626
 • 15-bs627
 • 15-bs628
 • 15-bs629
 • 15-bs630
 • 15-bs631
 • 15-bs632
 • 15-bs633
 • 15-bs634
 • 15-bs635
 • 15-bs636
 • 15-bs637
 • 15-bs638
 • 15-bs639
 • 15-bs640
 • 15-bs641
 • 15-bs642
 • 15-bs643
 • 15-bs644
 • 15-bs645
 • 15-bs646
 • 15-bs647
 • 15-bs648
 • 15-bs649
 • 15-bs650
 • 15-bs651
 • 15-bs652
 • 15-bs653
 • 15-bs654
 • 15-bs655
 • 15-bs656
 • 15-bs657
 • 15-bs658
 • 15-bs659
 • 15-bs660
 • 15-bs661
 • 15-bs662
 • 15-bs663
 • 15-bs664
 • 15-bs665
 • 15-bs666
 • 15-bs667
 • 15-bs668
 • 15-bs669
 • 15-bs670
 • 15-bs671
 • 15-bs672
 • 15-bs673
 • 15-bs674
 • 15-bs675
 • 15-bs700 series
 • 15-bs701
 • 15-bs702
 • 15-bs703
 • 15-bs704
 • 15-bs705
 • 15-bs706
 • 15-bs707
 • 15-bs708
 • 15-bs709
 • 15-bs710
 • 15-bs711
 • 15-bs712
 • 15-bs713
 • 15-bs714
 • 15-bs715
 • 15-bs716
 • 15-bs717
 • 15-bs718
 • 15-bs719
 • 15-bs720
 • 15-bs721
 • 15-bs722
 • 15-bs723
 • 15-bs724
 • 15-bs725
 • 15-bs726
 • 15-bs727
 • 15-bs728
 • 15-bs729
 • 15-bs730
 • 15-bs731
 • 15-bs732
 • 15-bs733
 • 15-bs734
 • 15-bs735
 • 15-bs736
 • 15-bs737
 • 15-bs738
 • 15-bs739
 • 15-bs740
 • 15-bs741
 • 15-bs742
 • 15-bs743
 • 15-bs744
 • 15-bs745
 • 15-bs746
 • 15-bs747
 • 15-bs748
 • 15-bs749
 • 15-bs750
 • 15-bs751
 • 15-bs752
 • 15-bs753
 • 15-bs754
 • 15-bs755
 • 15-bs756
 • 15-bs757
 • 15-bs758
 • 15-bs759
 • 15-bs760
 • 15-bs761
 • 15-bs762
 • 15-bs763
 • 15-bs764
 • 15-bs765
 • 15-bs766
 • 15-bs767
 • 15-bs768
 • 15-bs769
 • 15-bs770
 • 15-bs771
 • 15-bw000 series
 • 15-bw001
 • 15-bw002
 • 15-bw003
 • 15-bw004
 • 15-bw005
 • 15-bw006
 • 15-bw007
 • 15-bw008
 • 15-bw009
 • 15-bw010
 • 15-bw011
 • 15-bw012
 • 15-bw013
 • 15-bw014
 • 15-bw015
 • 15-bw016
 • 15-bw017
 • 15-bw018
 • 15-bw019
 • 15-bw020
 • 15-bw021
 • 15-bw022
 • 15-bw023
 • 15-bw024
 • 15-bw025
 • 15-bw026
 • 15-bw027
 • 15-bw028
 • 15-bw029
 • 15-bw030
 • 15-bw031
 • 15-bw032
 • 15-bw033
 • 15-bw034
 • 15-bw035
 • 15-bw036
 • 15-bw037
 • 15-bw038
 • 15-bw039
 • 15-bw040
 • 15-bw041
 • 15-bw042
 • 15-bw043
 • 15-bw044
 • 15-bw045
 • 15-bw046
 • 15-bw047
 • 15-bw048
 • 15-bw049
 • 15-bw050
 • 15-bw051
 • 15-bw052
 • 15-bw053
 • 15-bw054
 • 15-bw055
 • 15-bw056
 • 15-bw057
 • 15-bw058
 • 15-bw059
 • 15-bw060
 • 15-bw061
 • 15-bw062
 • 15-bw063
 • 15-bw064
 • 15-bw065
 • 15-bw066
 • 15-bw067
 • 15-bw068
 • 15-bw069
 • 15-bw070
 • 15-bw071
 • 15-bw072
 • 15-bw073
 • 15-bw074
 • 15-bw075
 • 15-bw076
 • 15-bw077
 • 15-bw078
 • 15-bw079
 • 15-bw080
 • 15-bw081
 • 15-bw082
 • 15-bw083
 • 15-bw084
 • 15-bw085
 • 15-bw086
 • 15-bw087
 • 15-bw088
 • 15-bw089
 • 15-bw090
 • 15-bw091
 • 15-bw092
 • 15-bw093
 • 15-bw094
 • 15-bw095
 • 15-bw096
 • 15-bw097
 • 15-bw098
 • 15-bw099
 • 15-bw500 series
 • 15-bw501
 • 15-bw502
 • 15-bw503
 • 15-bw504
 • 15-bw505
 • 15-bw506
 • 15-bw507
 • 15-bw508
 • 15-bw509
 • 15-bw510
 • 15-bw511
 • 15-bw512
 • 15-bw513
 • 15-bw514
 • 15-bw515
 • 15-bw516
 • 15-bw517
 • 15-bw518
 • 15-bw519
 • 15-bw520
 • 15-bw521
 • 15-bw522
 • 15-bw523
 • 15-bw524
 • 15-bw525
 • 15-bw526
 • 15-bw527
 • 15-bw528
 • 15-bw529
 • 15-bw530
 • 15-bw531
 • 15-bw532
 • 15-bw533
 • 15-bw534
 • 15-bw535
 • 15-bw536
 • 15-bw537
 • 15-bw538
 • 15-bw539
 • 15-bw540
 • 15-bw541
 • 15-bw542
 • 15-bw543
 • 15-bw544
 • 15-bw545
 • 15-bw546
 • 15-bw547
 • 15-bw548
 • 15-bw549
 • 15-bw550
 • 15-bw551
 • 15-bw552
 • 15-bw553
 • 15-bw554
 • 15-bw555
 • 15-bw556
 • 15-bw558
 • 15-bw559
 • 15-bw560
 • 15-bw561
 • 15-bw562
 • 15-bw563
 • 15-bw564
 • 15-bw565
 • 15-bw566
 • 15-bw569
 • 15-bw570
 • 15-bw580
 • 15-bw581
 • 15-bw582
 • 15-bw583
 • 15-bw584
 • 15-bw585
 • 15-bw586
 • 15-bw590
 • 15-bw591
 • 15-bw592
 • 15-bw593
 • 15-bw594
 • 15-bw595
 • 15-bw597
 • 15-bw600 series
 • 15-bw600ur
 • 15-bw601ur
 • 15-bw602ur
 • 15-bw603ur
 • 15-bw604ur
 • 15-bw613ur
 • 15-bw614ur
 • 15-bw615ur
 • 15-bw616ur
 • 15-bw617ur
 • 15-bw619ur
 • 15-bw620ur
 • 15-bw625ur
 • 15-bw628ur
 • 15-bw629ur
 • 15-bw630ur
 • 15-bw632ur
 • 15-bw633ur
 • 15-bw634ur
 • 15-bw635ur
 • 15-bw636ur
 • 15-bw637ur
 • 15-bw638ur
 • 15-bw639ur
 • 15-bw640ur
 • 15-bw641ur
 • 15-bw642ur
 • 15-bw643ur
 • 15-bw644ur
 • 15-bw645ur
 • 15-bw647ur
 • 15-bw648ur
 • 15-bw654ur
 • 15-bw655ur
 • 15-bw656ur
 • 15-bw657ur
 • 15-bw658ur
 • 15-bw659ur
 • 15-bw660ur
 • 15-bw661ur
 • 15-bw662ur
 • 15-bw663ur
 • 15-bw664ur
 • 15-bw665ur
 • 15-bw666ur
 • 15-bw667ur
 • 15-bw668ur
 • 15-bw669ur
 • 15-bw670ur
 • 15-bw671ur
 • 15-bw672ur
 • 15-bw673ur
 • 15-bw674ur
 • 15-bw675ur
 • 15-bw676ur
 • 15-bw677ur
 • 15-bw678ur
 • 15-bw679ur
 • 15-bw680ur
 • 15-bw681ur
 • 15-bw682ur
 • 15-bw683ur
 • 15-bw684ur
 • 15-bw685ur
 • 15-bw686ur
 • 15-bw687ur
 • 15-bw688ur
 • 15-bw689ur
 • 15-bw690ur
 • 15-bw691ur
 • 15-bw692ur
 • 17-ak000 series
 • 17-ak001
 • 17-ak002
 • 17-ak003
 • 17-ak004
 • 17-ak005
 • 17-ak006
 • 17-ak007
 • 17-ak008
 • 17-ak009
 • 17-ak010
 • 17-ak011
 • 17-ak012
 • 17-ak013
 • 17-ak014
 • 17-ak015
 • 17-ak016
 • 17-ak017
 • 17-ak018
 • 17-ak019
 • 17-ak020
 • 17-ak021
 • 17-ak022
 • 17-ak023
 • 17-ak024
 • 17-ak025
 • 17-ak026
 • 17-ak027
 • 17-ak028
 • 17-ak029
 • 17-ak030
 • 17-ak031
 • 17-ak032
 • 17-ak033
 • 17-ak034
 • 17-ak035
 • 17-ak036
 • 17-ak037
 • 17-ak038
 • 17-ak039
 • 17-ak040
 • 17-ak041
 • 17-ak042
 • 17-ak043
 • 17-ak044
 • 17-ak045
 • 17-ak046
 • 17-ak047
 • 17-ak048
 • 17-ak049
 • 17-ak050
 • 17-ak051
 • 17-ak052
 • 17-ak053
 • 17-ak054
 • 17-ak055
 • 17-ak056
 • 17-ak057
 • 17-ak058
 • 17-ak059
 • 17-ak060
 • 17-ak061
 • 17-ak062
 • 17-ak063
 • 17-ak064
 • 17-ak065
 • 17-ak066
 • 17-ak067
 • 17-ak068
 • 17-ak069
 • 17-ak070
 • 17-ak071
 • 17-ak072
 • 17-ak073
 • 17-ak074
 • 17-ak075
 • 17-ak076
 • 17-ak077
 • 17-ak078
 • 17-ak079
 • 17-ak080
 • 17-ak081
 • 17-ak082
 • 17-ak083
 • 17-ak084
 • 17-ak085
 • 17-ak086
 • 17-ak087
 • 17-ak088
 • 17-ak089
 • 17-ak090
 • 17-ak091
 • 17-ak092
 • 17-ak093
 • 17-ak094
 • 17-ak095
 • 17-ak096
 • 17-ak097
 • 17-ak098
 • 17-ak099
 • 17-bs000 series
 • 17-bs001
 • 17-bs002
 • 17-bs003
 • 17-bs004
 • 17-bs005
 • 17-bs006
 • 17-bs007
 • 17-bs008
 • 17-bs009
 • 17-bs010
 • 17-bs011
 • 17-bs012
 • 17-bs013
 • 17-bs014
 • 17-bs015
 • 17-bs016
 • 17-bs017
 • 17-bs018
 • 17-bs019
 • 17-bs020
 • 17-bs021
 • 17-bs022
 • 17-bs023
 • 17-bs024
 • 17-bs025
 • 17-bs026
 • 17-bs027
 • 17-bs028
 • 17-bs029
 • 17-bs030
 • 17-bs031
 • 17-bs032
 • 17-bs033
 • 17-bs034
 • 17-bs035
 • 17-bs036
 • 17-bs037
 • 17-bs038
 • 17-bs039
 • 17-bs040
 • 17-bs041
 • 17-bs042
 • 17-bs043
 • 17-bs044
 • 17-bs045
 • 17-bs046
 • 17-bs047
 • 17-bs048
 • 17-bs049
 • 17-bs050
 • 17-bs051
 • 17-bs052
 • 17-bs053
 • 17-bs054
 • 17-bs055
 • 17-bs056
 • 17-bs057
 • 17-bs058
 • 17-bs059
 • 17-bs060
 • 17-bs061
 • 17-bs062
 • 17-bs063
 • 17-bs064
 • 17-bs065
 • 17-bs066
 • 17-bs067
 • 17-bs068
 • 17-bs069
 • 17-bs070
 • 17-bs071
 • 17-bs072
 • 17-bs073
 • 17-bs074
 • 17-bs075
 • 17-bs076
 • 17-bs077
 • 17-bs078
 • 17-bs079
 • 17-bs080
 • 17-bs081
 • 17-bs082
 • 17-bs083
 • 17-bs084
 • 17-bs085
 • 17-bs086
 • 17-bs087
 • 17-bs088
 • 17-bs089
 • 17-bs090
 • 17-bs091
 • 17-bs092
 • 17-bs093
 • 17-bs094
 • 17-bs095
 • 17-bs096
 • 17-bs097
 • 17-bs098
 • 17-bs099
 • 17-bs100 series
 • 17-bs100na
 • 17-bs100nb
 • 17-bs100ns
 • 17-bs100nt
 • 17-bs100tx
 • 17-bs100ur
 • 17-bs101ng
 • 17-bs101nl
 • 17-bs101nm
 • 17-bs101ns
 • 17-bs101tx
 • 17-bs101ur
 • 17-bs102nb
 • 17-bs102nc
 • 17-bs102nf
 • 17-bs102ng
 • 17-bs102nm
 • 17-bs102no
 • 17-bs102tx
 • 17-bs102ur
 • 17-bs103nb
 • 17-bs103nf
 • 17-bs103ng
 • 17-bs103nm
 • 17-bs103no
 • 17-bs103tx
 • 17-bs103ur
 • 17-bs104nb
 • 17-bs104nf
 • 17-bs104ng
 • 17-bs104nm
 • 17-bs104tx
 • 17-bs104ur
 • 17-bs105nb
 • 17-bs105nf
 • 17-bs105ng
 • 17-bs105nm
 • 17-bs105tx
 • 17-bs106nm
 • 17-bs106tx
 • 17-bs106ur
 • 17-bs107nb
 • 17-bs107ng
 • 17-bs107tx
 • 17-bs108nb
 • 17-bs108ng
 • 17-bs108tx
 • 17-bs109nf
 • 17-bs109ng
 • 17-bs109tx
 • 17-bs110ng
 • 17-bs110tx
 • 17-bs111ng
 • 17-bs111tx
 • 17-bs112ng
 • 17-bs112tx
 • 17-bs113ng
 • 17-bs113tx
 • 17-bs114tx
 • 17-bs115tx
 • 17-bs116tx
 • 17-bs117tx
 • 17-bs118tx
 • 17-bs119tx
 • 17-bs120tx
 • 17-bs121tx
 • 17-bs122tx
 • 17-bs123tx
 • 17-bs124tx
 • 17-bs125tx
 • 17-bs126tx
 • 17-bs127tx
 • 17-bs128tx
 • 17-bs129tx
 • 17-bs130ng
 • 17-bs131ng
 • 17-bs132ng
 • 17-bs135nd
 • 17-bs144nz
 • 17-bs150nz
 • 17-bs153cl
 • 17-bs154nz
 • 17-bs170ng
 • 17-bs180ng
 • 17-bs191nd
 • 17-bs198nz
 • 17-bs500 series
 • 17-bs500nf
 • 17-bs501nf
 • 17-bs501ng
 • 17-bs502ng
 • 17-bs503nf
 • 17-bs503ng
 • 17-bs504nf
 • 17-bs504ng
 • 17-bs506nf
 • 17-bs506ng
 • 17-bs507ng
 • 17-bs508ng
 • 17-bs509nf
 • 17-bs510nf
 • 17-bs510ng
 • 17-bs511nf
 • 17-bs511ng
 • 17-bs512nf
 • 17-bs512ng
 • 17-bs513nf
 • 17-bs513ng
 • 17-bs514nf
 • 17-bs515nf
 • 17-bs515ng
 • 17-bs516nf
 • 17-bs517nf
 • 17-bs519nf
 • 17-bs519ng
 • 17-bs520nf
 • 17-bs520ng
 • 17-bs521ng
 • 17-bs523ng
 • 17-bs525ng
 • 17-bs526ng
 • 17-bs527ng
 • 17-bs528ng
 • 17-bs530ng
 • 17-bs531ng
 • 17-bs532ng
 • 17-bs533ng
 • 17-bs540ng
 • 17-bs541ng
 • 17-bs542ng
 • 17-bs545ng
 • 17-bs546ng
 • 17-bs547ng
 • 17-bs548ng
 • 17-bs549ng
 • 17-bs552ng
 • 17-bs553ng
 • 17-bs554ng
 • 17-bs555ng
 • 17-bs556ng
 • 17-bs557ng
 • 17-bs580ng
 • 17-bs581ng
 • 17-bs583ng
 • 17-bs584ng
 • 17-bs585ng

Compatible Part Numbers

 • 2LP34AA
 • 919682-121
 • 919681-221
 • 919681-231
 • 919681-241
 • 919681-421
 • 919681-831
 • 919682-131
 • 919682-141
 • 919682-421
 • 919682-422
 • 919700-850
 • 919701-850
 • HSTNN-DB8A
 • HSTNN-DB8E
 • HSTNN-IB7X
 • HSTNN-LB7V
 • HSTNN-LB7W
 • JC03
 • JC03XL
 • JC03031
 • JC03031XL
 • JC04041
 • JC04041Xl
 • TPN-C129
 • TPN-C130
 • TPN-Q186
 • TPN-Q187
 • TPN-Q188
 • TPN-W129
 • TPN-W130

مشخصات باتری لپ تاپ اچ پی HP JC04

   مشخصات کلی
  • کشور سازنده مونتاژ شده در چین ( Assembled in China )
  • جنس باتری لیتیوم یون ( Li-Ion )
  • نوع باتری خارجی ( External )
  • کیفیت های کپی
  • توضیحات تکمیلی این باتری با همان مواد و کیفیت به کار رفته در باتری اورجینال به سفارش از کشور چین ساخته شده ، در حقیقت به غیر از موارد خاص به طور کلی کلیه باتری های وارداتی اورجینال موجود در ایران به علت قیمت های بال
   مشخصات فنی
  • تعداد سلول ها 4 سلولی
  • گنجایش 2200 میلی آمپر ساعت
  • ولتاژ 14.8 ولت
  • توان 33 وات ساعت

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “باتری لپ تاپ اچ پی HP JC04”

  اطلاعات فروشنده

  شهر باتری مدت زمان عضویت در شهر باتری:۲ سال
  ۹۳% ۱۲۲
  رضایت خرید : ۹۳ % / (۱۲۲) رای
  • کاملا راضی ۷۱.۳۱ ٪
  • راضی ۲۲.۱۳ ٪
  • نظری ندارم ۶.۵۶ ٪
  • ناراضی ۰.۰۰ ٪
  • کاملا ناراضی ۰.۰۰ ٪
  آخرین امتیازهای این فروشنده
  • باتری لپ تاپ اچ پی Hp EliteBook 2540P
 • باتری اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo Z510
 • باتری اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo Z510
 • باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس Asus N552 A41N1501
 • مقایسه ( 0 مورد )